Na stránke sa stále pracuje, v pripade záujmu ma neváhajta kontaktova!

Attila Bráz Bratcom

139, Držkovce
982 62, Gemerská Ves

Nová 702/5
951 05, Ve¾ký Cetín
(ružová bytovka, vchod E)

bratcom@bratcom.sk
0905 590471


Odporúèam pre Vás:

Najlacnejšie plastové okná a dvere v Nitre a okolí

Servis a údržba poèítaèov


Poèítaè nefunguje tak ako má, je strašne pomalý a už sa s ním neviete poradi?

Máte v poèítaèi dôležité údaje a bojíte sa, že o nich prídete?

Ponúkam Vám služby spojené so servisom a inštaláciou výpoètovej techniky pre domácich aj firemných klientov:
- oprava výpoètovej techniky (hardware, softvare)
- zálohovanie údajov (na CD, DVD, externý disk, USB klúè)mbr - inštalácia (reinštalácia) operaèných systémov MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7
- inštalácia aplikaèných softwarov a ïalších programov napr. MS Office, ESET NOD32
- rozdelenie disku na viac partícií (C,D,E) pre ¾ahšie obnovenie vašich dát v budúcnostiOrientaèný cenník prác - servis pc, zálohy dát, siete, odvírenie pc


Diagnostika PC Zistenie chyby – diagnostika sa platí iba vtedy, ak si u mòa nenecháte opravi PC 10,-EUR/hod.
Servis PC / Servis siete / Testovanie komponentov/celého PC 15,-EUR/hod.
Inštalácia/Reinštalácia PC - v cene reinštalácie je odstránenie vírusov z disku, nainštalovanie operaèného systému, nainštalovanie opravných balíkov, nainštalovanie driverov, inštalácia softwarov (MS Office, antivírový software,..). – táto cena platí iba vtedy, ak nechcete zálohova dáta z PC a ak máte od poèítaèa CD s ovládaèmi. Cena operaèného systému a ostatných softwarov nie je zahrnutá v cene služby. 25,-EUR/ks
Reinštalácia PC Basic - v cene reinštalácie je odstránenie vírusov z disku, nainštalovanie operaèného systému , nainštalovanie opravných balíkov, nainštalovanie driverov, inštalácia softwarov (MS Office, antivírového software,..). – V cene je záloha dát do 5Gb ( iba  dokumenty, plocha - nie špeciálne programy). Nad 5Gb záloh dát sa poèíta +5,- Eur. Cena operaèného systému a ostatných softwarov nie je zahrnutá v cene služby. 35,-EUR/ks
Odvírenie PC - odstránenie vírusov, trojanov, èervov, spamov, spyware, malwarea iných nežiaducich softvérov vo Vašom Poèítaèi. 15,-EUR/hod.
Inštalácia hardwaru (periférií) - inštalácia tlaèiarní, scanerov - záleží od druhu hardwaru 5-15,-EUR/ks
Inštalácia hardwaru – fyzická inštalácia hardwaru bez nutnosti reinštalácie PC – pamä, DVD mechanika, sekundárny pevný disk, atï. (zakúpené v inom obchode) 2-10,-EUR/ks
Inštalácia hardwaru - fyzická inštalácia hardwaru a reinštalácia PC – napr. základná doska, primárny pevný disk 30-40,-EUR/PC
Optimalizácia PC - odstránia sa prebytoèné programy, optimalizuje sa celý poèítaè. Váš poèítaè bude rýchlejší a bez zbytoèných programov, ktoré nie sú potrebné pre Váš systém. 15,-EUR/hod.
Zálohovanie dát na CD, DVD (medium v cene) 1,-EUR/1GB
Èistenie PC - v cene je obhliadka stavu chladiacich zariadení v poèítaèi (PC) a ich vyèistenie- povysávanie prachu, odstránenie prachu z lopatiek ventilátorov, vyèistenie chladièov - takáto údržba by sa mala robi minimálne raz do roka v závislosti od prašnosti prostredia, kde sa nachádza poèítaè. 17,-EUR/PC
Roèná komplexná údržba poèítaèa - zálohovanie dát z poèítaèa, reinštalácia PC, rozobratie a vyèistenie všetkých komponentov PC, test všetkych komponentov, premeranie zdroja, precízne prejdenie všetkých dát pred spätným vložením antivírovým systémom. 50,-EUR/PC
Pravidelná údržba poèítaèov a siete (mesaèný paušál) – do pravidelnej mesaènej starostlivosti patrí: pravidelné mesaèné zálohovanie dát, mailov, dokumentov..., ïalej kontrola vírusov, spamov, adwarov a ich odstraòovanie, v cene je aj servisná návšteva:
5 hodín/mesiac - ostatné opravy sú úètované podla platného cenníka -5%
10 hodín/mesiac - ostatné opravy sú úètované podla platného cenníka -10% z¾ava
20 hodín/mesiac - ostatné opravy sú úètované podla platného cenníka -15% z¾ava
neobmedzene (do 5 PC)50€
75€
100€
200€
Inštalácia poèítaèovej siete(router + 3 zariadenia) - bezdrôtové (WiFi) alebo drôtové (metalické) siete, nastavenie routera, pripojenie zariadenia (max. 3), nastavenie prístupu na tlaèiareò a zdie¾ané adresáre 30,00€
Pripojenie PC alebo NB k už existujúcej lokálnej sieti 10,00€
Pripojenie zariadenia do siete (switch, tlaèiareò, externý disk a iné) 15,00€
Ostatné neuvedené služby dohodou
 HOME | SLUŽBY | TVORBA WWW | POÈÍTAÈE | TONERY | KONTAKT

Copyright © Bratcom, 2011